DNA TESTING
 

It is recommended that males do a Y-DNA Paternal test.  Read about it and get the test kit at https://www.familytreedna.com/y-dna-compare.aspx

Since the Y chromosome is only found in men, those who take the Y-DNA test must be males. For females who are interested in the Y-DNA result for their surname or family tree, a close male relative with that surname would need to provide the sample.

How Many Markers To Test?  (From familytreedna.ccom)

With several levels of Y-DNA test being offered, how does one know which is the right one to choose? If I submit a sample to you for testing and you find that I match exactly with another person, how many generations ago did we have a common ancestor?

Is the 37-marker test not enough? Why the need for a 67-marker test or more?

Our motivation to offer a 67-marker test was two fold:

  1. Family Tree DNA wanted to ensure our customers that by testing with us they could obtain the highest resolution Y-DNA test in the world (like FTDNA clients may also obtain the highest resolution test on their mtDNA by taking our Full Genomic Scan, which looks at the entire mitochondria molecule).
  2. Several groups of families have still not been able to completely determine the relatedness of group members with our flagship 37 marker test. Therefore we see two main advantages of testing 67 markers over testing 37:
    • Y-DNA67 can further refine our estimate of how closely related two individuals are,
    • By using additional markers groups of related participants have a better chance of finding mutations which identify sub-branches in the family.

However, not all participants or projects need to test 67 markers in order to achieve their objectives.

Some projects will be able to achieve their goals with a 12, 25 or 37 marker test. Only if you are in a project and part of a subgroup of that project where you match, exactly or nearly exactly, to several others will you gain by upgrading to additional marker.

Our motto could be: test only what you need, upgrade only when necessary.

Here are the times back to the MRCA (most recent common ancestor) when ALL the markers match. Those numbers are based in the latest results of the mutation rate study conducted by the University of Arizona. For example, with 37/37 (all 37 markers match), there is a 50% probability that the MRCA was no longer than 2 generations, and a 90% probability that the MRCA was within the last 5 generations. Compare these with 25 and 12 -- with 25 markers, there is a 50% probability that the MRCA was within the last 3 generations, while with 12 markers, there is a 50% probability that the MRCA was within the last 7 generations.

Probability for Most Recent Common Ancestor (MRCA)
Number of matching markers 50% probability that the MRCA was no longer than this number of generations 90% probability that the MRCA was no longer than this number of generations 95% probability that the MRCA was no longer than this number of generations
10 of 10 16.5 56 72
11 of 12 17 39 47
12 of 12 7 23 29
23 of 25 11 23 27
24 of 25 7 16 20
25 of 25 3 10 13
35 of 37 6 12 14
36 of 37 4 8 10
37 of 37 2 to 3 5 7
65 of 67 6 12 14
66 of 67 4 8 9
67 of 67 2 4 6

 

Polish Translation


Zaleca się, aby mężczyźni zrobić test Y-DNA ojcowskiej.
Przeczytaj o tym i uzyskać zestaw testowy na https://www.familytreedna.com/y-dna-compare.aspx

Ponieważ chromosom Y występuje tylko u mężczyzn, którzy podejmują próbę Y-DNA musi być mężczyźni. Dla kobiet, którzy są zainteresowani w wyniku Y-DNA dla ich nazwiska lub drzewa genealogicznego, bliskiego krewnego z tym nazwiskiem musiałby dostarczyć próbkę.
Ile Markery testować? (Z familytreedna.ccom)
Z kilku poziomów testu Y-DNA są oferowane, w jaki sposób można wiedzieć, jakie jest prawo z nich wybrać? Jeśli mogę przesłać próbkę do was do testowania i okaże się, że mam dokładnie takie same z inną osobą, jak wiele pokoleń temu nie mamy wspólnego przodka?
Czy test 37-marker nie wystarczy? Dlatego potrzeba badania, 67 markera lub więcej?
Nasza motywacja do zaoferowania test 67-markera było dwojakie:
Family Tree DNA chcieli zapewnić naszych klientów, że testując z nami mogli uzyskać testu Y-DNA najwyższej rozdzielczości na świecie (jak klienci FTDNA mogą również uzyskać najwyższą rozdzielczość test na ich mtDNA biorąc pełną Genomic skanowania, który patrzy na całej cząsteczki mitochondria).
Kilka grup rodzin nadal nie był w stanie całkowicie określenia pokrewieństwa członków grupy w naszym teście znacznik flagowy 37. Zatem widzimy dwie główne zalety badania 67 markerów ponad 37 testów:
Y-DNA67 może dodatkowo udoskonalić nasz szacunek, jak ściśle związane są dwie osoby,
Za pomocą dodatkowych znaczników grupami pokrewnych uczestnicy mają większą szansę na znalezienie mutacji, które identyfikują filie w rodzinie.
Jednak nie wszyscy uczestnicy lub projekty trzeba przetestować 67 znaczników w celu osiągnięcia swoich celów.
Niektóre projekty będą mogły realizować swoje cele za pomocą testu 12, 25 lub 37 znaczników. Tylko wtedy, gdy jesteś w projekcie oraz część podgrupie tego projektu, gdzie można dopasować dokładnie lub prawie dokładnie do kilku innych zyskasz przez uaktualnienie do dodatkowego znacznika.
Naszym mottem mogłyby być: test tylko to, co trzeba, upgrade tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Oto czasy powrotem do MRCA (ostatni wspólny przodek) Kiedy cały mecz markerów. Liczby te są oparte na najnowszych wynikach badań częstotliwość mutacji przeprowadzonego przez University of Arizona. Na przykład, w 37/37 (37 wszystkich markerów dopasowania), istnieje 50% prawdopodobieństwo, że nie jest już MRCA niż 2 generacji oraz 90% prawdopodobieństwo, że MRCA była w ciągu ostatnich 5 generacji.
Porównać je z 25 i 12 - z 25 markerów, istnieje 50% prawdopodobieństwo, że MRCA była w ciągu ostatnich 3 pokoleniach, a z 12 markerów, istnieje 50% prawdopodobieństwo, że MRCA była w ciągu ostatnich 7 pokoleń.

 
 
 
 

 


HOME